DANH SÁCH CÁC CA CẤY GHÉP SỬ DỤNG MÁU CUỐNG RỐN LƯU TẠI CORDLIFE

Bảng bên dưới thể hiện việc xuất mẫu máu cuống rốn bởi Cordlife Group Limited và các công ty con. Là một tập đoàn, Cordlife đã xuất 50 mẫu máu cuống rốn, tất cả đều được sử dụng thành công trong cấy ghép hoặc liệu pháp tế bào. Đây là xác nhận cuối cùng về khả năng lưu trữ và xử lý máu cuống rốn đạt chuẩn của Cordlife.

STT Năm xuất mẫu Bệnh được điều trị Loại cấy ghép Thời gian lưu trữ (tháng) Nơi điều trị
Chú thích:
^ Đơn vị máu cuống rốn được chuyển đến Hàn Quốc sử dụng cho 2 lần truyền tách biệt cho 2 trẻ (sinh đôi).
  • Một vài mẫu có thể xuất cùng một khách hàng nhưng xuất trong những khoảng thời gian khác nhau .
  • Danh sách này cho thấy những mẫu máu cuống rốn do Cordlife và các công ty con xuất để điều trị các bệnh khác nhau. Điều này không nên được sử dụng như một tài liệu tham khảo cho danh sách các bệnh có thể được điều trị bằng tế bào gốc máu cuống rốn. Thêm vào đó, việc lưu trữ máu cuống rốn của con bạn không đảm bảo rằng tế bào gốc sẽ cung cấp phương pháp chữa trị hoặc được áp dụng cho mọi trường hợp. Việc sử dụng được quyết định cuối cùng bởi bác sĩ điều trị.