Nhiệm Vụ và Giá Trị

Nhiệm vụ của chúng tôi

Chúng tôi là một công ty chăm sóc sức khoẻ và phục vụ những nhu cầu cần thiết cho mẹ và bé. Chúng tôi cung cấp những dịch vụ và sản phẩm với tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Chúng tôi tối đa hoá giá trị của các bên liên quan bằng cách thu hút các nhân tài để giúp Công ty đạt được những mục tiêu đề ra.

Giá trị của chúng tôi

Là một công ty, và khi các cá nhân cùng nhau làm việc, chúng tôi đánh giá sự toàn vẹn, trung thực, cởi mở, hướng đến sự hoàn hảo, sáng tạo, tự phê bình để xây dựng bản thân, liên tục cải thiện và tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi cam kết với khách hàng và đối tác của chúng tôi, niềm đam mê đối với những điều mới mẻ. Chúng tôi đón nhận những thách thức khó khăn và tự hào khi chúng tôi vượt qua nó. Chúng tôi chịu trách nhiệm trước khách hàng, cổ đông, nhân viên và các nhà quản lý bằng cách tôn trọng các cam kết, cung cấp kết quả và phấn đấu đạt chất lượng cao nhất.